Charter en Catalunya

El próximo 25 de enero de 2010, se inaugurará el Charter en Catalunya. en un acto oficial con la participación de representantes de la Comisión Europea, la Genaraliitat de Catalunya, Caixa Forum y Fundación para la diversidad.

En este acto firmarán una treintena de empresas, formalizando su compromiso con la igualdad y no discriminación y uniéndose así a las veinte empresas de Cataluña firmantes del Charter en los inicios del mismo en el mes de marzo.

A partir de ete acto se comenzarán a organizar acividades, foros y encuentros entre las empresas de la zona, de las cuales os iremos informando en esta sección.

Texto del Charter

L’ increment de la diversitat és el gran canvi social del segle XXI. Avui en dia, cap col·lectiu humà pot donar l’esquena a evidències com la consolidació de les dones al mercat de treball, l’increment de la població immigrant, l’ampliació del ventall de cultures, estils de vida personal o les diferencies d’orientació sexual. En aquest context, la direcció de persones en les organitzacions ha de trencar amb la noció, subjacent en moltes pràctiques tradicionals, de què la comunitat de persones que treballen a les organitzacions constitueixen una categoria homogènia, indiferenciada. Pel contrari, hem d’assumir que les plantilles es composen de persones amb necessitats diferents, així com factors demogràfics, culturals i socials diversos i valuosos. Es fa més probable, per tant, la interacció entre persones amb necessitats, actituds, valors, motivacions i potencials de contribucions diverses i molt valuoses, on la inclusió i antidiscriminació ha de ser el principi rector per a què puguin desenvolupar-se.

Les empreses que voluntàriament són signatàries del Charter de la Diversitat respecten les normatives vigents en matèria d’igualtat d’ oportunitats i antidiscriminació, i assumeixen els següents principis bàsics:
Sensibilitzar: els principis d’igualtat d’oportunitats i de respecte a la diversitat han de ser inclosos als valors de l’empresa i ser difosos entre les persones treballadores.
Avançar en la construcció d’una plantilla diversa: l’empresa ha de fomentar la integració i la no discriminació per raó de sexe, d’orientació sexual, raça, nacionalitat, procedència ètnica, religió, creences, edat, discapacitat o qualsevol condició o circumstància personal o social.
Promoure la inclusió: la integració ha de ser efectiva, evitant qualsevol tipus de discriminació (directa o indirecta) en el treball.
Considerar la diversitat i la igualtat en totes les polítiques de direcció de les persones: la gestió de la diversitat i la igualtat d’oportunitats no ha de ser una pràctica de recursos humans més, sinó un factor transversal que se trobi en la base de totes les decisions que es prenguin en aquest àmbit.
Promoure la conciliació a través d’un equilibri en els temps personal, de treball i oci: les organitzacions han d’establir mecanismes que permetin l’harmonització de la vida laboral, familiar i personal de totes les persones treballadores.
Reconèixer la diversitat de la societat en la qual s’insereixen i de les persones amb qui es relacionen i a les quals s’adrecen:les organitzacions han de reconèixer el perfil de les persones interlocutores, tot reconeixent que la seva diversitat també és una font d’innovació i desenvolupament.
Estendre i comunicar el compromís cap les persones treballadores: el compromís que l’organització adquireix en ser signatària del Charter de la Diversitat ha de ser compartit transversalment por tota l’empresa.
Estendre i comunicar el compromís a les empreses proveïdores i als clients: cal convidar-les a unir-se a la comunitat d’empreses que a Europa s’adhereix al compromís voluntari que promou el Charter.
Estendre i comunicar aquest compromís a les administracions, organitzacions empresarials, sindicats, i la resta d’agents socials.
Reflectir les activitats de recolzament a la no discriminació, així com els resultats que s’obtenen de la implementació de les polítiques de diversitat en la memòria anual de l’empresa.
Signatura Empresa                                      Signatura Departament de Treball                  Signatura Fundación para la Diversidad

Contacto:

Fundación para la Diversidad
Edificio SBC- Av. Josep Tarradellas, 38 Dcho. 15
08029 Barcelona

Tel: 93 521 08 90 / 93 355 49 58

fundaciondiversidad@fundaciondiversidad.org